Informacje 2021-11-08T08:01:11+00:00

Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków; odc. Realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

Podstawowe parametry techniczne drogi S7:

Przekrój budowany – 2×2 z rezerwą pod 3 pas ruchu

 • Przekrój docelowy – 2×3 (na całym odcinku)
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna (mieszanka mineralno-asfaltowa)
 • klasa techniczna – S
 • prędkość projektowa Vp – 100 km/h
 • ilość i szerokość pasów ruchu – 2×2 z rezerwą pod 3 pas ruchu (2x2x3,5m+7m)
 • pas dzielący wraz z opaskami – 12 m (w tym opaski 2×0,5m, docelowo 5m)
 • rezerwa pod trzeci pas ruchu – 7 m (2×3,5m)
 • dla przekroju docelowego – wewnątrz
 • szerokość opaski – 0,5 m
 • pas awaryjny – 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub inna, w zależności od zastosowanego typu bariery)
 • kategoria ruchu – KR 7
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 5,0 m

Roboty obejmują:

 1. budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła Igołomska): Odcinek II: węzeł Szczepanowice (wraz z węzłem)  – węzeł Widoma (wraz z węzłem) – dł. ok. 14 km oraz oddanie do użytkowania w/w drogi ekspresowej S7  na odcinku od km ok. 627+500 do km  640+600.
 2. węzły drogowe: Szczepanowice i Widoma
 3. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): kategorii II wraz z infrastrukturą techniczną zaopatrującą obiekty w media,
 4. Obwód Utrzymania Drogowego (OD) wraz z infrastrukturą techniczną zaopatrującą obiekty w media, budynkiem administracyjno-socjalnym z pomieszczeniami przeznaczonymi pod archiwum zakładowe i budynkami towarzyszącymi,
 5. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 6. budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe),
 7. budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 8. w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego,
 9. przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 10. pasy technologiczne,
 11. obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 12. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 13. urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, ekrany przeciwolśnieniowe, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i inne,
 14. infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 15. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
  i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych
  i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 16. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych
 17. sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 18. oświetlenie drogowe,
 19. kanał technologiczny,
 20. urządzenia BRD: oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 21. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 22. po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 23. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 24. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych
  w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,
  z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
 25. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 26. System Zarządzania Ruchem,
 27. przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca dokona inwentaryzacji wszystkich ujęć wód podziemnych znajdujących się w odległości do 100 m od linii rozgraniczających. W terminie do 2 tygodni przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykonaną inwentaryzację wraz z propozycją monitorowania tych ujęć (w zakresie nieprzewidzianym w przekazanych materiałach). Inwentaryzacja dodatkowo winna zawierać prognozę oraz omówienie wpływu wykonywanych robót na stan i jakość wód ujmowanych zinwentaryzowanymi ujęciami wraz z propozycją dotyczącą przeciwdziałania i ograniczenia ewentualnego wpływu;
 28. geotechniczne/geologiczne badania uzupełniające wynikające z wskazań lub zapisów, przekazanych materiałów,
 29. geotechniczne badania sprawdzające wykonywane w zależności od potrzeb na zlecenie projektanta lub Wykonawcy Robót Budowlanych.
Ostatnia Modyfikacja: wtorek 28 czerwiec 2022, 06.11.18